CÓ NHỮNG LOẠI DÂY ĐIỆN NÀO? 

    Trong dân dụng có các loại dây điện là:

  Dây đơn

  Dây đôi

  Dây cáp 3 pha 4 lõi

  Dây nhiều lõi.

  Chúng ta có các tiết diện dây dẫn là:

  0,5mm2 ( 0,5 millimeter vuông)

  0,75mm2 ( 0,75 millimeter vuông)

  1,0mm2 ( 1 millimeter vuông)

  1,5mm2 ( 1,5 millimeter vuông)

  2,5mm2 ( 2,5 millimeter vuông)

  4,0mm2 ( 4 millimeter vuông)

  6,0mm2 ( 6 millimeter vuông)

  10 mm2 ( 10 millimeter vuông)

  ….

Mỗi loại sẽ có một công dụng riêng và sử dụng vào từng trường hợp khác nhau. Về dây đơn chúng ta có các ký hiệu là bắt đầu bởi số “1” và sau đó là dấu nhân “x” rồi đến tiết diện dây dẫn. Ví dụ: 1x1.0 mm2 hoặc 1x1,0 mm2 (được hiểu là dây đơn tiết diện 1 millimeter vuông). Vậy ta sẽ có các loại là:

  1 x 0,5mm2 ( 0,5 millimeter vuông)

  1 x 0,75mm2 ( 0,75 millimeter vuông)

  1 x 1,0mm2 ( 1 millimeter vuông)

  1 x 1,5mm2 ( 1,5 millimeter vuông)

  1 x 2,5mm2 ( 2,5 millimeter vuông)

  1 x 4,0mm2 ( 4 millimeter vuông)

  1 x 6,0mm2 ( 6 millimeter vuông)

  1 x 10 mm2 ( 10 millimeter vuông)

Tương tự dây đôi chúng ta có các ký hiệu là bắt đầu bởi số “2” và sau đó là dấu nhân “x” rồi đến tiết diện dây dẫn. Ví dụ: 2x1.0 mm2 hoặc 2x1,0 mm2 hoăc C2x1,0 (được hiểu là dây đôi tiết diện 1 millimeter vuông). Vậy ta sẽ có các loại là:

  2 x 0,5mm2 ( 2 dây 0,5 millimeter vuông)

  2 x 0,75mm2 ( 2 dây 0,75 millimeter vuông)

  2 x 1,0mm2 ( 2 dây1 millimeter vuông)

  2 x 1,5mm2 ( 2 dây 1,5 millimeter vuông)

  2 x 2,5mm2 ( 2 dây 2,5 millimeter vuông)

  2 x 4,0mm2 ( 2 dây 4 millimeter vuông)

  2 x 6,0mm2 ( 2 dây 6 millimeter vuông)

  2 x 10 mm2 ( 2 dây 10 millimeter vuông)

Với dây cáp 3 pha 4 lõi thì sẽ có 2 loại chủ yếu là:

  4 lõi (4 dây đơn có tiết diện dây bằng nhau) dùng trong truyền tải điện vào nhà. Ví dụ: 4x10 mm2 ( 4 dây 10 millimeter vuông).

  3 lõi + 1 (3 dây đơn có tiết diện dây bằng nhau + 1 dây đơn có tiết diện nhỏ hơn 1 đơn vị ) dùng để chạy động cơ điện 3 pha. Ví dụ: 3x10 + 1x6 mm2 ( 3 dây 10 millimeter vuông + 1 dây 6 millimeter vuông ) dây 6 millimeter vuông là dây trung tính, còn 3 dây 10 millimeter vuông là 3 dây pha.

Vậy dây cáp 3 pha 4 lõi thì sẽ có các loại là:

  4 x 1,5mm2 ( 4 dây 1,5 millimeter vuông)

  4 x 2,5mm2 ( 4 dây 2,5 millimeter vuông)

  4 x 4,0mm2 ( 4 dây 4 millimeter vuông)

  4 x 6,0mm2 ( 4 dây 6 millimeter vuông)

  4 x 10 mm2 ( 4 dây 10 millimeter vuông)

  4 x 16 mm2 ( 4 dây 6 millimeter vuông)

  4 x 25 mm2 ( 4 dây 10 millimeter vuông)

  ….

Hoặc

  3 x 10 + 1x 6 mm2 ( 3 dây 10 millimeter vuông + 1 dây 6 millimeter vuông)

  3 x 16 + 1x 10 mm2 ( 3 dây 16 millimeter vuông + 1 dây 10 millimeter vuông)

  3 x 25 + 1x 16 mm2 ( 3 dây 25 millimeter vuông + 1 dây 16 millimeter vuông)

  ...

Ngoài ra ta còn loại cáp 3 pha 5 dây, nghĩa là ngoài 4 dây như kể trên, ta còn có thêm dây thứ 5 là dây tiếp địa.

Trịnh Tiến BK